Wij gaan voor kwaliteit

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen u als patiënt/cliënt en Ames Paramedisch. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger inzichtelijk gemaakt door plaatsing op het publicatiebord bij de entree en op de website www.amesdeurne.nl

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Ames Paramedisch zich het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt.

3. De declaraties van Ames Paramedisch voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.

4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Ames Paramedisch gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt naloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Ames Paramedisch gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle, met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 37,00 alles exclusief omzetbelasting.

6. Voor alle zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten, wordt het praktijktarief in rekening gebracht. Dit tarief is een marktconform tarief. De tarieven hangen ter inzage op het publicatiebord bij de entree en op de website www.amesfysio.nl

Alle rechten voorbehouden